توجه : با توجه به تخصصی و حقوقی بودن تنظیم دادخواست ، قبل از تهیه و تنظیم متن دادخواست و یا تقدیم هر نوع دادخواستی با وکیل دادگستری مشاوره نمایید .

نمونه دادخواست حقوقی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام

مشاوره رایگان: 09021310447