شکواییه 
ای که باید به دادسرا تقدیم شده، در مورد تمام شکایت های کیفری دارای فرم ثابتی می باشد. نمونه شکواییه هتک حرمت نیز مانند این فرم بوده و نحوه تنظیم و نگارش شکواییه هتک حرمت نیز به این صورت می باشد که در قسمت اول باید مشخصات شاکی و مشتکی عنه قید شده، سپس موضوع جرم که هتک حرمت می باشد. در قسمت بعد باید دلایل جرم از قبیل شهادت شهود را ذکر کرده و پس از قید کردن زمان و مکان جرم، شرح شکایت را نگارش نمود.

نمونه شکواییه هتک حرمت

مشاوره رایگان: 09021310447